Privacy verklaring (AVG)

Anne van Vegchel, AvV-Fotografie, gevestigd te Lexmond is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring

Contact gegevens
AvV-fotografie.nl
Anne van Vegchel
Bastiaan Bosstraat 25
4128 SE Lexmond
[email protected]

Gegevens die wij verwerken
AvV-Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt vanwege journalistieke belangen. Opdrachtgevers zoals verenigingen, bonden of media kunnen ons vanwege journalistieke redenen opdracht verstrekken deze gegevens te verzamelen. Dat zullen altijd foto’s zijn. 

Overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken 
- voor- en achternaam
- emailadres
- beeltenis in de vorm van actiefoto’s, teamfoto’s, portretfoto’s en overige foto’s met een journalistiek belang.

Actiefoto’s en Portretfoto's
Actiefoto’s worden gemaakt, bewaard en gepubliceerd met als reden de  sporten te promoten. Daarnaast zijn deze foto’s bedoeld voor diverse pers in binnen- en buitenland. Tevens zijn de foto’s bedoeld voor bonden en organisaties in binnen- en buitenland. Tot slot zijn de foto’s bedoeld voor persoonlijk  gebruik van diegenen die erop staan afgebeeld.
Portretfoto's worden gemaakt in opdracht van personen, waarbij toestemming gevraagd is bij het plaatsen van deze foto's op de website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Deze website/dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar (behoudens de beeltenis middels foto's), tenzij zij toestemming hebben van hun ouders/voogd. We kunnen echter niet controleren of bezoekers jonger zijn dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van jongeren onder de 16. Zo kan voorkomen worden dan er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij informatie hebben verzameld van jongeren onder de 16 zonder ouderlijke toestemming, neemt u dan contact op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doelen: 
- om u te kunnen mailen over onze dienstverlening als dit nodig is.
- om goederen en/of diensten bij u af te kunnen leveren
- wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld voor de belasting aangifte
- de grondslagen op basis waarvan we deze persoonsgegevens opslaan zijn die van de overeenkomst tot opdracht en het gerechtvaardigd belang.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde  verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke ) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn
wij bewaren de persoonsgegevens met uitzondering van foto’s niet langer dan strikt noodzakelijk:
- personalia: 7 jaar (wettelijk verplicht)
- emailadres: 7 jaar (wettelijk verplicht)
- telefoonnummer: 7 jaar (wettelijk verplicht)
- adres: 7 jaar (wettelijk verplicht)
- foto's: permanent als archief tenzij u hiertegen bezwaar aantekent

Delen van persoonsgegeven met derden
Wij verkopen uw persoonsgegevens, met uitzondering van omwille van journalistieke redenen gemaakte foto’s, niet door aan derden. Wij verstrekken de gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of wanneer wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Foto’s die worden gemaakt met uw beeltenis worden verstrekt of beschikbaar gesteld aan organisaties of media die ons opdracht verstrekken om vanwege journalistieke redenen die foto’s te laten maken.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde beveiligingsniveau en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AvV-fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens  door ons en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt doen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek om gegevens te zien, te corrigeren, te verwijderen of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens alsmede een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]
Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door u gedaan wordt, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Let u er op dat u de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort), uw BSN en paspoort nummer zwart maakt, dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen 4 weken op uw verzoek.

Klachten 
Ten slotte willen we u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende website: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons